POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per PIUBELLA MODELS AGENCY , amb domicili social Carrer Tomàs Carreras Artau, 9, 17006 Girona CIF 40452649L, Correu electrònic info@piubellamodels.com

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a PIUBELLA MODELS AGENCY i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: info@piubellamodels.com

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Detallem, les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats:

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinatari

Formulari de contacte

Correu electrònic

Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.

La nostra empresa

Newsletter

Correu electrònic

Per enviament d’informació comercial , amb el seu consentiment

La nostra empresa

Alta d’usuari

Nom, adreça, telèfon i correu electrònic

Creació d’una compte per de comandes , legitimat per la relació contractual entre les dues parts

La nostra empresa

Treballa amb nosaltres

Nom, adreça, telèfon i correu electrònic Currículum vitae

Gestió d’una borsa de treball, legitimat pel seu consentiment.

La nostre empresa.

Xarxes Socials

Nom d’usuari

Respondre dubtes o comentaris sobre les nostres publicacions.

La nostra empresa

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment si contacta amb nosaltres (info@piubellamodels.com) i així ens ho fa saber.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual
2.- Quan ens dona el seu consentiment.
3.- Per interès legítim de PIUBELLA MODELS AGENCY per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@piubellamodels.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

PIUBELLA MODELS AGENCY adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?

PIUBELLA MODELS AGENCY  guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

PIUBELLA MODELS AGENCY només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

PIUBELLA MODELS AGENCY assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DERT

CONTINGUT

CANAL
D’ATENCIO

Accés

Podrà
consultar les dades personals gestionades per nosaltres

info@piubellamodels.com

Rectificació

Podrà modificar les
seves dades quan no siguin correctes

Supressió

Podrà
demanar la eliminació de les dades de caràcter personal

Oposició

Podrà demanar que no
es tractin les seves dades de caràcter personal

Limitació del tractament

Es
pot sol·licitar la limitació quan :


Es comprova la
impugnació a l’exactitud de les teves dades


Quan no necessitem
tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de
reclamacions

Portabilitat

Podrà rebre en
format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si
considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la
normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça info@piubellamodels.com

Si
vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es)

Per
exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI
o document similar.

L’exercici
dels seus drets es gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de PIUBELLA MODELS AGENCY, i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa PIUBELLA MODELS AGENCY

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

• No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

PIUBELLA MODELS AGENCY no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

PIUBELLA MODELS AGENCY es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

• Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
• Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
• Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
• Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Menú